– מועדון הלקוחות תקף לחנויות הרשת הפיזיות בלבד –

הצטרפות וחברות במועדון

 1. ההצטרפות למועדון הלקוחות של מקימי תתאפשר לכל המעוניינת בכך, והמועדון לא ידחה את בקשת ההצטרפות אלא מטעמים סבירים.
 2. לתשומת ליבך, בחתימתך על טופס הצטרפות למועדון לקוחות הנך נותנת את הסכמתך לקבלת דברי פרסומת, לרבות הודעות בנוגע למבצעים והטבות אשר ישלחו אלייך מחברת “Mekimi” באמצעות הדואר, פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי לטלפון או לטלפון הנייד ו/או הודעת SMS לטלפון הנייד ו/או הודעה אלקטרונית לדוא”ל (כהגדרה בחוק התקשורת תשמ”ב 1982 בזק ושירותים) כפי שנמסר על ידך לעיל, כמו כן מאשרת בזאת את התקנון מועדון הלקוחות המפורט באתר החברה או הנמצא בסניף. ברצוננו להביא לתשומת ליבך, שהנך רשאית להסיר את שמך מרשימת התפוצה של הודעות הSMS לטלפון הנייד או לכתובת הדוא”ל, בכל עת שתחפצי ובלבד שתשיבי להודעה את המילה “הסר”.


דמי הצטרפות ודמי חידוש:

 1. “דמי הצטרפות” תשלום למועדון בסכום של 39 ש”ח אשר יקנו למשלמת חברות למשך שנה אחת, בכפוף לאמור בתקנון זה.
 2. “דמי חידוש” תשלום למועדון בסכום של 19.90 ש”ח מתום שנת החברות הראשונה ואילך, אשר יקנו לחברה במועדון חברות למשך שנה אחת נוספת, בכפוף לאמור בתקנון זה.
 3. סכומי דמי ההצטרפות ודמי החידוש נתונים לעדכון על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשת.
 4. דמי ההצטרפות ודמי החידוש לא יוחזרו על ידי המועדון גם במקרים בהם תבוטל החברות ביוזמת המועדון או ביוזמת החברה לפני תום תקופת החברות.
 5. ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות מילוי טופס הצטרפות לרשת, חתימת החברה עליו ותשלום דמי ההצטרפות.
 6. החברות במועדון והזכאות להטבות הניתנות לחברה תהיה מרגע שפרטי החברה נקלטו במערכת (עד 3 ימים).
 7. באחריות החברה לעדכן את המועדון לגבי שינוי בפרטיה, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעה לגבי מבצעים והטבות ובכדי שהעידכונים לא יישלחו לגורם שלא חבר/ה במועדון.

המועדון לא יהיה אחראי לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי החברה במועד או מכל סיבה אחרת.

השימוש במועדון

 1. כרטיס המועדון ניתן לחברה באופן אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר ומחייב הצגת תעודת זהות.
 2. בכרטיס המועדון ניתן יהיה לעשות שימוש בכל סניפי הרשת.

צבירת ומימוש נקודות = “לבבות” והטבות נוספות לחברות המועדון

 1. כל חברת מועדון תזוכה ב”לבבות” זכות בגין רכישותיה בחנויות הרשת. לבבות שיקבלו ערכים, בשווי של 10% מערך הפריט הנקנה.
 2. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להוציא מוצרים מצבירת “לבבות”.
 3. אין אפשרות לממש “לבבות” בתקופת הנחה ועל פריטים שבמבצע.
 4. מימוש ה”לבבות” עשוי להשתנות וכפוף לתנאי החברה.
 5. במידה ויוחזר כסף בפועל לחברת מועדון יקוזזו ה”לבבות” בכפוף לתקנון.

17.פריטים שנרכשו למטרת מתנה והוחזרו ע”י אחר, יקוזזו ה”לבבות” מכרטיס רוכש המתנה.

 1. ה”לבבות” מאפשרות רכישה בחנויות הרשת.
 2. שווי “לב” אחד למימוש והינו 1 ש”ח.
 3. מימוש ה”לבבות” יתאפשר החל מהרכישה הבאה ולא ברכישה בה נוצרו.
 4. המועדון שומר לעצמו את הזכות להציע מבצעים מוגבלים בזמן בהם יתאפשרו צבירה או מימוש מיוחדים של “לבבות”.
 5. חברות המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות סוף עונה, הגעת קולקציות חדשות ומבצעים אחרים, לפי שיקול הדעת הבלעדי של הרשת.
 6. קבלת הטבות מותנת בכך שהחברות במועדון בתוקף.


ביטול חברות

 1. המועדון יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את החברות בו לכל חברה, ובפרט למי שתימצא בהליכים משפטיים עם המועדון או עם חב’ “מקימי טקסטיל בע”מ” ולמי שאמצעי התשלום שמסרה לא כובדו על ידי בנקים, חברות אשראי וכיוצא באלה.


חידוש חברות במועדון

 1. במידה שפג תוקף המועדון על החברה לחדש את המועדון בעלות כפי שנכתב לעיל בסעיף 4. במידה שהחברה תחליט שלא לחדש את המועדון יוקפאו ה”לבבות” שצברה, ואשר לא מומשו וישמרו עד לחידוש המועדון. הנקודות ישמרו עד שנה ולאחר מכן ימחקו מכרטיס החברה. לא ניתן יהיה להשתמש ב”לבבות” במועדון שפג תוקף.

כללי

 1. לקוחות הרשת ייהנו מאחריות בגין פגמים הנובעים מכשל או פגם בתהליך היצור בלבד, ובלבד שהמוצר הפגום הוחזר מיד עם גילוי הפגם ולא יאוחר מ- 30 יום מהרכישה ובהצגת חשבונית קניה. אין אחריות בגין קרע או שבר במוצר או כל מה שנגרם למוצר כתוצאה משימוש לא נאות ו/או שלא בהתאם להוראות היצרן. במקרה של פגם חוסה תחת האחריות יוחלף המוצר ויתוקן לשיקול דעת החברה. בהעדר מוצר זהה במלאי – יינתן ללקוח שובר זיכוי או מוצר חליפי שווה ערך, לבחירת הלקוחה.
 2. תקנון זה יחול על כל חברות המועדון מחזיקות כרטיס המועדון.
 3. המועדון / הרשת יוכל להודיע בכל דרך שימצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא יפגעו זכויות שהוקנו לחברות עד לזמן ההודעה. במקרה זה יהיה באפשרות החברות לממש את ה”לבבות” שנצברו לזכותם במשך חודש מיום הפסקת פעילות המועדון.
 4. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. ניסוחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הרשת ובאתר הרשת.
 5. מטעמי נוחות בלבד, ובשל אופי מוצרי הרשת, כתוב תקנון זה בלשון נקבה. כל שנכתב בלשון נקבה יש לראותו כנכון גם לגבי גברים.


ברצוננו להביא לתשומת ליבך שהנך רשאית לבטל הסכמתך זו בכל עת באמצעות פניה לחברה בטלפון: 0544247333

או בדוא”ל [email protected]